شماره حساب ها

 

بانک ملت mellat
شماره حساب ۲۱۱۷۳۸۰۸۹۳
شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۵۶۲۲۱۶۱۸
شماره شبا IR200120020000002117380893

 

بانک ملی melli
شماره حساب ۰۱۰۱۱۵۸۷۹۸۰۰۶
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۱۷۲۷۱۹۵۶۰
شماره شبا IR370170000000101158798006

 

بانک رفاه refah
شماره حساب ۳۳۶۴۸۲۸۱
شماره کارت ‭۵۸۹۴۶۳۱۸۲۵۴۲۱۳۸۱‬
شماره شبا IR050130100000000033648281

 

بانک سپه sepah
شماره حساب ۰۳۴۲۳۰۰۵۱۳۹۰۴
شماره کارت ۰۴۰۴ ۷۱۷۷ ۱۰۱۰ ۵۸۹۲
شماره شبا IR760150000000342300513904

 

بانک رسالت resalat-logo
شماره حساب ۳۱۶٫۱۱۰۴۳۸۸٫۱
شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۰۴۵۱۵۸۵۳۳
شماره شبا IR770700031600131104388001

 

بانک صادرات saderat-logo
شماره حساب ۰۳۰۸۸۸۹۷۱۴۰۰۶
شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۱۵۲۵۶۳۲۳۵
شماره شبا IR510190000000308889714006

تمامی حساب ها به نام سعید عیسی زاده تبریزی می باشد.