فروش بالا و پائین دارد؛ اما خـدمـت است که می مانـدمشـتری مهمترین ناظربرفعالیتهای ماست، او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته هستیم. مشـتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست، بلکه مشـتری هـدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود؛ بلکه مشـتری جزئی از سازمان ماست. ما با خدمتی که به مشـتری ارائه می نماییم، به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق، فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف میکند.
"ماهاتما گاندی"