پرداخت آنلاین

از فرم زیر می توانید، جهت پرداخت آسان و مستقیم به حساب نیماد  استفاده نمایید.‌ پرداخت شما از طریق فرم زیر، بلافاصله در بستانکاری حساب شما ثبت می‌شود.

شماره حساب‌ها

... به چپ و راست اسکرول کنید ...

نام بانکبانک ملیبانک ملتبانک رسالت
شماره حساب۰۳۰۵۶۷۱۳۸۹۰۰۹211738089310-1104388-1
شماره کارت6037998157037309۶۱۰۴۳۳۷۷۵۶۲۲۱۶۱۸۵۰۴۱۷۲۱۰۵۳۸۹۲۶۹۲
شماره شباIR810170000000305671389009IR200120020000002117380893IR350700001000111104388001